Jes 30,15

Satz Text
a kō(h) ʾamar ʾȧdō*n-ay = [y] YHWH qȧdu(w)š YŚRʾL
b = šūbā wa = naḥt tiwwašiʿū-n
c = hašqiṭ = = biṭḥā tihyǟ gȧbūrat = kim
d = lō(ʾ) ʾȧbītim
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.