Jes 30,10

Satz Text
vR1 ʾȧšr ʾamȧrū = [h]a = rō*ʾīm
a lō(ʾ) tirʾū
vR2 = = [h]a = ḥō*zīm
b lō(ʾ) tïḥzū la = nȧkuḥōt
c dabbïrū la = ḥȧlaqōt
d ḥzū mahȧtallōt
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.