Jes 29,8

Satz Text
a = hayā
b = ʾȧšr yïḥlum ha = raʿib
c = hinni(h) ʾōkil
d = hiqīṣ
e = rēqā napš = ō
f = = ʾȧšr yïḥlum ha = ṣamē(ʾ)
g = hinni(h) šō*tǟ
h = hiqīṣ
i = hinni(h) ʿayip
j = napš = ō šōqiqā
k kin yihyǟ hȧmōn kul[l] ha = gōyī*m ha = ṣō*bïʾīm ʿal har[r] ṢYWN
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.