Jes 28,27

Satz Text
a lō(ʾ) = [h]a = ḥarūṣ yūdaš qaṣḥ
b = ʾōpan ʿȧgalā ʿal kammō*n yussab[b]
c = [h]a = maṭṭǟ yi[ḥ]ḥabiṭ qaṣḥ
d = kammō*n = [h]a = šïbṭ
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.