Jes 27,12

Satz Text
a = hayā = [h]a = yōm ha = hū(ʾ)
b yïḥbuṭ YHWH miš = šibbult ha = nahar ʿad naḥl MṢR-aym
c = ʾattim t˙luqqȧṭū = ʾaḥ⁺ad ʾȧḥ⁺ad
cV bȧnē YŚRʾL
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.