Jes 27,1

Satz Text
a = [h]a = yōm ha = hū(ʾ) yipqud YHWH = ḥarb = ō ha = qašā = ha = gȧdu(w)lā = ha = ḥȧzaqā ʿal liwyatān naḥaš bar[r]ī*ḥ = ʿal liwyatān naḥaš ʿȧqal⁺atōn
b = harag ʾat ha = tannīn
bR ʾȧšr = [h]a = yam[m]
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.