Jer 31,7

Satz Text
a kō(h) ʾamar YHWH
b runnū = YʿQB śimḥā
c = ṣahlū = rō(ʾ)š ha = gōyī*m
d hašmīʿū
e hal[lï]lū
f = ʾimrū
g hōšïʿ YHWH ʾat ʿamm = ka ʾȧt š(ʾ)ērīt YŚRʾL
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.