Jer 31,38

Satz Text
a hinni(h) yamīm [b]ā[ʾ]ī[m]
aJ nȧʾū*m YHWH
b = nibnȧtā ha = ʿīr = YHWH mim = migdal ḤNNʾL šaʿr ha = pinnā
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.