Jer 31,37

Satz Text
a kō(h) ʾamar YHWH
b ʾim yimmaddū šamaym mi[l] = = maʿl-a-h
c = yi[ḥ]ḥaqïrū mōsȧdē ʾarṣ = maṭṭ-a-h
d gam ʾȧnī ʾimʾas = kul[l] zarʿ YŚRʾL ʿal kul[l]
dR ʾȧšr ʿaśū
dJ nȧʾū*m YHWH
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.