Jer 31,36

Satz Text
a ʾim yamū*šū ha = ḥuqqīm ha = ʾil⁺ǟ mil = = pan-ay = [y]
aJ nȧʾū*m YHWH
b gam zarʿ YŚRʾL yišbu̇tū
bI mi[n] = hyōt gōy = pan-ay = [y] kul[l] ha = yamīm
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.