Jer 31,12

Satz Text
a = bāʾū
b = rinnïnū = mȧrōm ṢYWN
c = nahȧrū ʾil ṭūb YHWH ʿal dagan = ʿal tīrō*š = ʿal yiṣhar = ʿal bȧnē ṣō(ʾ)n = baqar
d = hayȧtā napš-a = m = gan[n] rawǟ
e = lō(ʾ) yōsīpū
eI = daʾbā ʿōd
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.