Ij 42,11

Satz Text
a wa = yabō*ʾū ʾil-a(y) = w kul[l] ʾȧḥ⁺-a(y) = w = kul[l] ʾaḥȧyō*t-a(y) = w = kul[l] yō*dïʿ-a(y) = w = panīm
b wa = yō(ʾ)kïlū ʿimm = ō laḥm = bēt = ō
c wa = yanū*dū l = ō
d wa = y˙naḥ[ḥ]ïmū ʾō*t = ō ʿal kul[l] ha = raʿ[ʿ]ā
dR ʾȧšr hibī(ʾ) YHWH ʿal-a(y) = w
e wa = yittïnū l = ō ʾīš q˙śīṭā ʾȧḥ⁺a[d]t = ʾīš nazm zahab ʾȧḥ⁺ad
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.