Ij 1,5

Satz Text
a wa = yïhy
b hiqqīpū yȧmē ha = mištǟ
c wa = yišlaḥ ʾYWB
d wa = y˙qaddïš-i = m
e = hiškīm = [h]a = buqr
f = hiʿlā ʿō*lōt mispar kull-a = m
g ʾamar ʾYWB
h ʾūlay ḥaṭȧʾū ban-ay = [y]
i = bir[r]ïkū ʾïlō*hīm = lïbab-a = m
j ka-ka(h) yïʿśǟ ʾYWB kul[l] ha = yamīm
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.