Ij 1,17

Satz Text
a ʿōd m˙dabbir
b = bā(ʾ)
c wa = yō(ʾ)mïr
d KŚD-īm śāmū šȧlō*šā rā(ʾ)šīm
e wa = yipšu̇ṭū ʿal ha = gȧmal⁺īm
f wa = yiqqaḥū = m
g = ʾat ha = nȧʿarīm hikkū = ḥarb
h wa = ʾimmalïṭ-a(h) raq[q] ʾȧnī = badd = ī
hI = haggīd l-a = k
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.