Gen 5,4

Satz Text
a wa = yihyū yȧmē ʾDM
aI ʾaḥ⁺ȧrē hōlīd = ō ʾat ŠT
a šȧmō*nǟ miʾō*t šanā
b wa = yōlid banīm = banōt
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.