Gen 5,16

Satz Text
a wa = yïḥy MHLLʾL
aI ʾaḥ⁺ȧrē hōlīd = ō ʾat YRD
a šȧlō*šīm šanā = šȧmō*nǟ miʾōt šanā
b wa = yōlid banīm = banōt
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.