Gen 5,10

Satz Text
a wa = yïḥy ʾNWŠ
aI ʾaḥ⁺ȧrē hōlīd = ō ʾat QYNN
a ḥȧmiš ʿȧśrē(h) šanā = šȧmō*nǟ miʾōt šanā
b wa = yōlid banīm = banōt
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.