Gen 37,25

Satz Text
a wa = yišïbū
aI = ʾkul laḥm
b wa = yiś[śȧ]ʾū ʿēnē = him
c wa = yirʾū
d = hinni(h) ʾō*rïḥat YŠMʿʾL-īm bāʾā mig = GLʿD
e = gȧmal⁺ē = him nō*śïʾīm nȧkō(ʾ)t = ṣu̇ry wa = luṭ
f hōlïkīm
fI = hōrīd MṢR-aym-a-h
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.