Gen 37,20

Satz Text
a = ʿïtt-a(h) lïkū
b = nïhru̇g-i = hu(w)
c = našlī*k-i = hu(w) = ʾaḥ⁺ad ha = bō*[ʾ]rōt
d = ʾamarnū
e ḥayyā raʿ[ʿ]ā ʾȧkalat = hu(w)
f = nirʾǟ
g mah yihyū ḥ˙lō*mō*t-a(y) = w
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.