Gen 29,8

Satz Text
a wa = yō(ʾ)mïrū
b lō(ʾ) nūkal
c ʿad ʾȧšr yi[ʾ]ʾasïpū kul[l] ha = ʿïdarīm
d = galȧlū ʾat ha = ʾabn mi[n] = ʿal ha = b(ʾ)ēr
e = hišqīnū ha = ṣō(ʾ)n
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.