Gen 28,12

Satz Text
a wa = yïḥlum
b = hinni(h) sullam muṣṣab ʾarṣ-a-h
c = rō(ʾ)š = ō maggīʿ ha = šamaym-a-h
d = hinni(h) malʾȧkē ʾïlō*hīm ʿō*līm
e = yō*rïdīm b = ō
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.