Gen 15,2

Satz Text
a wa = yō(ʾ)mir ʾBRM
bV ʾȧdō*n-ay = [y] YHWH
b mah tittin l = ī
c = ʾanō*kī hōlik ʿȧrīrī
d = bin mašq bēt = ī
e hū(ʾ) DMŚQ
d ʾLYʿZR
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.