Est 4,16

Satz Text
a lik
b knu(w)s ʾat kul[l] ha = YHWD-īm ha = nimṣȧʾīm = ŠWŠN
c = ṣūmū ʿal-ay = [y]
d = ʾal tō(ʾ)kïlū
e = ʾal tištū šȧlušt yamīm layl-a(h) wa = yōm
f gam ʾȧnī = naʿȧrōt-ay = [y] ʾaṣūm kin
g = = kin ʾabō(ʾ) ʾil ha = malk
h ʾȧšr lō(ʾ) = [h]a = dāt
i = = ʾȧšr ʾabadtī
j ʾabadtī
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.