Est 3,4

Satz Text
a wa = yïhy
aI = ʾumr-a = m ʾil-a(y) = w yōm wa = yōm
b = lō(ʾ) šamaʿ ʾïl-ē = him
c wa = yaggīdū = HMN
cI = rʾōt
d = yïʿmu̇dū dȧbȧrē MRDKY
e higgīd la = him
f ʾȧšr hū(ʾ) YHWD-ī
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.