Est 2,9

Satz Text
a wa = tīṭab ha = naʿrā = ʿēn-a(y) = w
b wa = tiśśā(ʾ) ḥasd = pan-a(y) = w
c wa = y˙bah[h]il ʾat tamrūqē = ha = ʾat manōt-i = ha
cI1 la = ti[t]t l-a = h
c = ʾȧt šabʿ ha = nȧʿarōt ha = rȧʾū*yōt
cI2 la = ti[t]t l-a = h mib = bēt ha = malk
d wa = y˙šann-i = ha = ʾat naʿȧrōt-ē = ha = ṭōb bēt ha = našīm
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.