Est 2,3

Satz Text
a = yapqid ha = malk pȧqīdīm = kul[l] mȧdīnōt malkūt = ō
b = yiqbu̇ṣū ʾat kul[l] naʿrā bȧtūlā ṭōbat marʾǟ ʾil ŠWŠN ha = bīrā ʾil bēt ha = našīm ʾil yad HGʾ sȧrīs ha = malk šō*mir ha = našīm
c = natōn tamrūqē = hin[n]
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.