Dt 32,38

Satz Text
a yaqūmū
b = yïʿzu̇rū* = kim
c yïhy ʿȧl-ē = kim sitrā
vR1 ʾȧšr ḥilb zȧbaḥē = yō(ʾ)kilū
vR2 yištū yēn nȧsīk-a = m
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.