Dt 32,27

Satz Text
a lūlē[ʾ] kaʿs ʾōyib ʾagūr
b pan y˙nakkïrū ṣar[r]ē =
c pan yō(ʾ)mïrū
d yadē = rāmā
e = lō(ʾ) YHWH paʿal kul[l] zō(ʾ)t
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.