Dt 32,21

Satz Text
a him qin[nï]ʾū = = lō(ʾ) ʾil
b kiʿ[ʿ]ïsū = = habȧlē = him
c = ʾȧnī ʾaqnīʾ-i = m = lō(ʾ) ʿam[m]
d = gōy nabal ʾakʿīs-i = m
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.