Dt 17,9

Satz Text
a = bā(ʾ)ta ʾil ha = kō*hïnīm ha = LW-ī*y⁺ī*m = ʾil ha = šō*piṭ
aR ʾȧšr yihyǟ = [h]a = yamīm ha = him
b = darašta
c = higgīdū = ka ʾȧt dȧbar ha = mišpaṭ
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.