Dt 17,2

Satz Text
a yimmaṣē(ʾ) = qȧrb = ka = ʾaḥ⁺ad šȧʿarē = ka
aR1 ʾȧšr YHWH ʾïlō*hē = ka nō*tin l-a = k
a ʾīš ʾō ʾiššā
aR2 ʾȧšr yïʿśǟ ʾat ha = raʿ[ʿ] = ʿēnē YHWH ʾïlō*hē = ka
aR2I = ʿbur b˙rīt = ō
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.