Dt 14,8

Satz Text
a maprīs parsā hū(ʾ)
b = lō(ʾ) gir[r]ā
c ṭamē(ʾ) hū(ʾ) la = kim
d mib = bȧśar-a = m lō(ʾ) tō(ʾ)kilū
e = = nȧbïlat-a = m lō(ʾ) tiggaʿū
va = ʾat ha = ḥu̇zīr
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.