Dt 13,18

Satz Text
a = lō(ʾ) yidbaq = yad = ka m(ȧʾ)ū-mah min ha = ḥirm
b = maʿn yašūb YHWH mi[n] = ḥȧrōn ʾapp = ō
c = natan = ka raḥmīm
d = riḥ[ḥ]am = ka
e = hirb-i = ka
f = ʾȧšr nišbaʿ = ʾȧbō*t-ē = ka
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.