Am 5,5

Satz Text
a = ʾal tidru̇šū BYT ʾL
b = ha = GLGL lō(ʾ) tabō*ʾū
c = BʾR ŠBʿ lō(ʾ) tïʿburū
d ha = GLGL galō(h) yiglǟ
e = BYT ʾL yihyǟ = ʾawn
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.