Am 5,15

Satz Text
a śinʾū raʿ[ʿ]
b = ʾihbū ṭōb
c = haṣ⁺īgū = [h]a = šaʿr mišpaṭ
d ʾūlay yiḥnan YHWH ʾïlō*hē ṣȧbaʾōt š(ʾ)ērīt YWSP
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.