Am 4,1

Satz Text
a šimʿū ha = dabar ha =
aV par[r]ōt ha = BŠN
aVR ʾȧšr = har[r] ŠMRWN
b ha = ʿō*šïqōt dallīm
c ha = rōṣïṣōt ʾibyōnīm
d ha = ʾō*mïrō*t = ʾȧdō*nē = him
e habīʾ-a(h)
f = ništǟ
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.