Am 3,9

Satz Text
a hašmīʿū ʿal ʾarmu̇nōt = ʾŠDWD = ʿal ʾarmu̇nōt = ʾarṣ MṢR-aym
b = ʾimrū
c hi[ʾ]ʾasïpū ʿal har[r]ē ŠMRWN
d = rʾū mȧhūmō*t rabbōt = tōk-a = h = ʿȧšūqīm = qȧrb-a = h
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.