1Sam 17,7

Satz Text
a = ḥiṣ[ṣ] ḥ˙nīt = ō = mȧnōr ʾō*rïgīm
b = lah[h]abt ḥ˙nīt = ō ši[š]š miʾōt šȧqalīm barzil[l]
c = nō*śē(ʾ) ha = ṣinnā hō*lik = pan-a(y) = w
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.