1Sam 17,12

Satz Text
a = DWD bin ʾīš ʾPRT-ī
b ha = mib = BYT LḤM YHWDH
c = šïm = ō YŠY
d = l = ō šȧmō*nā banīm
e = ha = ʾīš = yȧmē ŠʾWL zaqin
f bā(ʾ) = ʾȧnašīm
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.