1Sam 17,1

Satz Text
a wa = yïʾsu̇pū PLŠT-īm ʾat maḥnē = him = [h]a = milḥamā
b wa = yi[ʾ]ʾasïpū ŚKH
bR ʾȧšr = YHWDH
c wa = yïḥnū bēn ŚWKH = bēn ʿZQH = ʾPS DMYM
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.