1Sam 12,8

Satz Text
a = ʾȧšr bā(ʾ) YʿQB MṢR-aym
b wa = yizʿȧqū ʾȧbōt-ē = kim ʾil YHWH
c wa = yišlaḥ YHWH ʾat MŠH = ʾat ʾHRN
d wa = yōṣīʾū ʾat ʾȧbō*t-ē = kim mim = MṢR-aym
e wa = yō*šī*bū = m = [h]a = maqōm ha =
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.