1Sam 12,10

Satz Text
a wa = yizʿȧqū ʾil YHWH
b wa = yō(ʾ)mïrū*
c ḥaṭā(ʾ)nū
d ʿazabnū ʾat YHWH
e wa = nïʿbud ʾat ha = bȧʿalīm = ʾat ha = ʿaštarōt
f = ʿïtt-a(h) haṣṣīl-i = miy = yad ʾō*yïbē =
g = nïʿbu̇d-ak = ka
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.