1Koen 9,16

Satz Text
a PRʿH malk MṢR-aym ʿalā
b wa = yilkud ʾat GZR
c wa = yiśru̇p-a = h = [h]a = ʾiš
d = ʾat ha = KNʿN-ī ha = yō*šib = [h]a = ʿīr harag
e wa = yittïn-a = h šillū*ḥīm = bitt = ō ʾišt ŠLMH
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.