1Koen 7,36

Satz Text
a wa = y˙pattïḥ ʿal ha = lū*ḥō*t yȧdō*t-ē = ha = ʿal = misgȧrō*t-ē = ha k˙rūbīm ʾȧrayōt = tī*mō*rō*t = maʿr ʾīš
b = lō*yōt sabīb
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.