1Koen 7,30

Satz Text
a = ʾarbaʿā ʾōpan⁺ē nu̇ḥušt = [h]a = mȧkōnā ha = ʾaḥ⁺a[d]t = sarȧnē nu̇ḥušt
b = ʾarbaʿā paʿȧmō*t-a(y) = w kȧtipō*t la = him
c mit = taḥt = [h]a = kiy⁺ō*r ha = kȧtipō*t yȧṣū*qōt mi[n] = ʿibr ʾīš lō*yōt
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.