1Koen 7,24

Satz Text
a = p˙qaʿīm mit = taḥt = śȧpat = ō sabīb sō*bïbīm ʾō*t = ō
b ʿaśr = [h]a = ʾammā maqqī*pīm ʾat ha = yam[m] sabīb
c šïnē ṭūrīm ha = p˙qaʿīm
d yȧṣū*qīm = yȧṣū*qat = ō
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.