1Koen 20,32

Satz Text
a wa = yïḥgu̇rū śaqqīm = mutnē = him = ḥȧbalīm = rā(ʾ)šē = him
b wa = yabō*ʾū ʾil malk YŚRʾL
c wa = yō(ʾ)mïrū
d ʿabd = ka BN HDD ʾamar
e tïḥy nā(ʾ) napš = ī
f wa = yō(ʾ)mir
g ha = ʿōd-an = [h]u(w) ḥay[y]
h ʾaḥī = [y] hū(ʾ)
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.