1Koen 20,31

Satz Text
a wa = yō(ʾ)mïrū ʾil-a(y) = w ʿȧbad-a(y) = w
b hinni(h) nā(ʾ) šamaʿnū
c
cP malȧkē bēt YŚRʾL
c malȧkē ḥasd him
d naśīm-a(h) nā(ʾ) śaqqīm = mutnē = = ḥȧbalīm = rō(ʾ)š-i =
e = niṣē(ʾ) ʾil malk YŚRʾL
f ʾūlay y˙ḥayyǟ ʾat napš-i = ka
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.