1Koen 20,27

Satz Text
a = bȧnē YŚRʾL hutpaqȧdū
b = kulkȧlū
c wa = yilïkū = qrā(ʾ)t-a = m
d wa = yïḥnū bȧnē YŚRʾL nagd-a = m = šïnē ḥȧśī*pē ʿizzīm
e = ʾRM mil[lï]ʾū ʾat ha = ʾarṣ
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.