1Koen 20,17

Satz Text
a wa = yiṣïʾū naʿȧrē śar[r]ē ha = mȧdīnōt = [h]a = rī(ʾ)šō*nā
b wa = yišlaḥ BN HDD
c wa = yaggīdū l = ō
cI = (ʾ)mur
d ʾȧnašīm yaṣȧʾū miš = ŠMRWN
Um Kommentare zu hinterlassen loggen Sie sich bitte ein.